Algemene Voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden die Tune Up Muziekpunt hanteert. Deze zijn ook terug te vinden achterin de brochure.

 1. De overeenkomst gaat in vanaf de datum van de eerste gevolgde les en wordt aangegaan voor de duur van het lopende cursusjaar tot en met augustus 2024.
 2. De leerling wordt uitdrukkelijk geacht kennis te hebben genomen van de brochure en de daarin vermelde algemene bepalingen en dient zo spoedig mogelijk na lesaanvang het inschrijfformulier met bijbehorende incasso-machtiging volledig, waarheidsgetrouw en ondertekend in te leveren bij docent of administratie. De brochure 2023/2024 en de bijbehorende inschrijf/machtigingsformulier zijn in te zien en te downloaden vanaf de website www.tuneup.nl.
 3. Indien een leerling gedurende een periode van een maand of langer wel lessen volgt doch verzuimt het inschrijfformulier met bijbehorende incasso-machtiging te ondertekenen en/of in te leveren, blijft de lesgeldverplichting over het gehele lopende schooljaar onherroepelijk van kracht. Heeft een leerling in daaraan voorafgaande schooljaren eveneens verzuimd het inschrijf/machtigingsformulier in te leveren, dan dient de totaal achterstallige contributie, inclusief de daarover geldende wettelijke rente, per ommegaande ineens te worden voldaan.
 4. Automatische incasso's blijven gelden voor een periode van 5 jaar, zijnde binnen de wettelijke verjaringstermijn, na datum van lesaanvang, tot de volledig verschuldigde contributie is voldaan.
 5. Het schooljaar loopt van 4 september 2023 t/m 19 juli 2024 en omvat 40 leseenheden. Dit is inclusief maximaal twee voorspeeldagen.
 6. Alle leerlingen, met uitzondering van leskaartbezitters, hebben de mogelijkheid om direct na de eerste 4 opeenvolgende lessen (doorgaans één maand na de daadwerkelijke lesaanvang) de onderhevige les-overeenkomst van het lopende cursusjaar 2023/2024 te beëindigen. Op deze wijze wordt de leerling in de gelegenheid gesteld een zgn. ‘startmaand’ van 4 opeenvolgende ter beschikking gestelde lessen te volgen tegen een lesgeldbijdrage van 4/40 x het daarvoor geldende jaartarief. Tijdens de 4 startlessen kan worden besloten om de vervolglessen niet voort te zetten. Dit dient men duidelijk en schriftelijk aan te geven. Ga je na de 4 startlessen door, dan wordt je geacht het lopende cursusjaar af te maken.
 7. Het is per seizoen 2023/2024 niet meer mogelijk om gebruik te maken de gratis proefles. Aanvragen van vorig seizoen zijn niet meer geldig.
 8. Ieder cursusjaar begint met 1, 2, 3 of 4 opeenvolgende 'startlessen'. Deze lessen zijn niet gratis maar naar rato tegen kostprijs, afhankelijk van lesvorm en lesduur. Elk seizoen opnieuw wordt de leerling de gelegenheid geboden om gedurende 1 tot 4 lessen te kijken of de leraar, het instrument en de lessen (nog steeds) aanspreken en of muziekles ook logistiek (nog steeds) praktisch en/of haalbaar is.
 9. Tijdens de ‘startlessen’ kan worden besloten om de vervolglessen niet voort te zetten. Dit dient men duidelijk en schriftelijk aan te geven. Ga je na de 4 startlessen door, dan wordt je geacht het lopende cursusjaar af te maken. Wanneer je besluit niet door te gaan, is uitsluitend lesgeld verschuldigd voor de genoten startlessen.
 10. Vakanties en vrije dagen worden bekend gemaakt aan het begin van ieder schooljaar en staan vermeld in de brochure. De vakanties komen zoveel mogelijk overeen met die van het primair en voortgezet onderwijs in de regio Haarlem.
 11. Indien de docent door ziekte of andere dringende reden verhinderd is les te geven, zal getracht worden de les op een later tijdstip alsnog in te halen, al naar gelang de mogelijkheden. Een verplichting daartoe is er echter niet! In geval van langdurige afwezigheid zal getracht worden zo spoedig mogelijk voor een vervangende docent zorg te dragen.
 12. Indien in enig schooljaar meer dan drie leseenheden geen onderwijs is genoten vanwege het verzuim van een leerkracht, kan restitutie van lesgeld aangevraagd worden. Deze restitutie bedraagt het aantal niet genoten leseenheden minus 3 x 1/40 van het oorspronkelijk totaal verschuldigde lesgeld. Verzoek tot restitutie moet schriftelijk worden aangevraagd. Bij tweewekelijks les wordt bovenstaande naar rato berekend.
 13. Indien de leerling verzuimt of door ziekte of andere redenen verhinderd is een of meerdere lessen op het overeengekomen tijdstip mee te maken, blijft het lesgeld verschuldigd.
 14. Uit logistiek en rooster-technisch oogpunt zijn docenten zijn niet verplicht eventuele door de leerling gemiste lessen i.v.m. ziekte of anderszins, op later tijdstip in te halen. Daar waar enigszins mogelijk zullen ze dit wel proberen.
 15. Een leerling kan – in overleg met docent en directie, uitsluitend na akkoordbevinding – zijn of haar lessen incidenteel of structureel laten overnemen door iemand anders, onder voorwaarde dat de leerling in kwestie zelf hiervoor dient zorg te dragen en daarbij uitgaat van dezelfde lesdag en ingeplande lestijd, tenzij anders bepaald.
 16. Onder een volwassene wordt verstaan diegene die bij aanvang van het cursusjaar 18 jaar of ouder is.
 17. Bij inschrijving van minderjarige leerlingen dienen ouder of voogd mede te ondertekenen.
 18. Bij inschrijving op een later tijdstip dan aanvang schooljaar is lesgeld verschuldigd vanaf de dag waarop de eerste les aanvangt.
 19. De tariefstelling geldend voor de aangegeven lescategorie conform de verstrekte gegevens op het inschrijfformulier en als zodanig door de desbetreffende docent ter beschikking gesteld is ten alle tijden bindend.
 20. Lesgeld-plichtig zijn volwassenen en ouder of voogd van minderjarigen.
 21. Bij verhuizing buiten een straal van 15 km tot de onderhavige leslocatie, ernstige langdurige ziekte of overlijden en andere bijzondere omstandigheden, kan de aangegane overeenkomst tot het volgen van muziekonderwijs voortijdig worden ontbonden. Voortijdige ontbinding van het lescontract dient altijd schriftelijk met opgaaf van reden(en) en overlegging van ter zake relevant bewijs (doktersverklaring, gemeentelijke uitschrijving e.d.) te geschieden. Bij het berekenen van het te restitueren lesgeld, is lesgeld over de gehele maand verschuldigd, ook al heeft de student slechts een gedeelte van die maand lessen gevolgd.
 22. Indien incasso’s van verschuldigde les- en/of cursusgelden – zonder geldige reden of toestemming daartoe – worden gestorneerd (geweigerd of teruggeboekt), zullen per storno extra aanmaningskosten in rekening worden gebracht. De inning van deze achterstallige lesgelden zal middels hernieuwde incasso-opdracht(en) telkens met minimaal € 2,50 per storno naar rato worden verhoogd.
 23. Bij niet tijdig voldoen van het lesgeld, kan het geven van les aan de betreffende leerling worden gestaakt waarbij de lesgeldverplichting onherroepelijk van kracht blijft. Alle kosten welke noodzakelijk zijn bij de inning van achterstallige lesgelden, komen voor rekening van de lesgeld-plichtige.
 24. Indien door de Nederlandse overheid of door Veiligheidsregio Kennemerland wordt aangegeven dat de sector waar Tune Up Muziekpunt onder valt gesloten moet worden, dan zullen de lessen op een andere manier zullen worden gegeven. Dit zal online of, in overleg met de docent, op een andere manier, gegeven worden. Tijdens deze periode blijven alle verplichtingen gesteld in de algemene voorwaarden van kracht.
 25. Eventuele wijzigingen van persoons- en/of adresgegevens van een leerling/cursist, moeten zo snel mogelijk schriftelijk en/of per e-mail worden gemeld aan de betreffende docent én administratie. Tune Up Muziekpunt is niet aansprakelijk voor gemiste lessen, eventuele fouten, gebeurtenissen of calamiteiten die te wijten zijn aan het niet tijdig, onjuist of onvolledig doorgeven van gewijzigde adres- en/of contactgegevens.
 26. Elke aansprakelijkheid ten laste van Tune Up Muziekpunt voor diefstal, verlies, vermissing, beschadiging van bezittingen en/of eigendommen e.d., alsmede voor schade door ongeval en/of ziekte wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 27. Tune Up Muziekpunt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke gehoorbeschadiging. De leerling wordt geacht, zelf – al dan niet in overleg met de desbetreffende docent – voor passende en adequate gehoorbescherming zorg te dragen. De muziekschool is voorzien van een ‘in het oog springende’ automaat met oordoppen die voor slechts een paar euro per paar te koop zijn. De oordoppen (‘Thunderplugs’) voldoen aan alle Europese kwaliteits- en veiligheidseisen. Ze zijn getest en gecertificeerd volgens EN 352-2 normering.
 28. Tune Up Muziekpunt is gerechtigd beeld- en geluidsopnames van leerlingen en cursisten te maken. De opnames - o.a. voor reclame en promotie doeleinden - zullen alleen worden gebruikt na schriftelijke toestemming. Zie de privacyverklaringvan Tune Up Muziekpunt.
 29. Leerlingen en derden mogen lesmateriaal en zelf-vervaardigde beeld en/of geluidsopnames van lessen, uitvoeringen, repetities e.d. van/bij Tune Up Muziekpunt, uitsluitend openbaar maken na goedkeuring en akkoordbevinding van de directie.
 30. Kunnen eventuele geschillen betrekking hebbend en voortvloeiende uit de onderhavige algemene bepalingen niet in der minne worden geschikt, dan zullen deze in beginsel worden beslist door de bevoegde rechters in het arrondissement Haarlem.